Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

 

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на​​ физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

 

В качеството си на администратор и обработващ лични данни “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД,​​ отговаря на всички изисквания на новата регулация,​​ като събира данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно​​ Администратора на лични данни

 

 • Наименование "Център за професионално обучение "Развитие"" ООД

 • ЕИК/БУЛСТАТ : 204212593

 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Ген. Скобелев” No 41-43

 • Данни за кореспонденция: гр. София 1606, бул. „Ген. Скобелев” No 41-43

 • E-mail:​​ razvitie.cpo@gmail.com

 • Телефон.: 0884 18 39 49​​ 

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни

 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”​​ ​​ 2

 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”​​ ​​ 2

 • Телефон:02 915 3 518

 • Email:​​ kzld@government.bg,​​ kzld@cpdp.bg

 • Уеб сайт:​​ www.cpdp.bg

​​ 

“Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД ​​ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на​​ Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни. Цели и принципи.

Чл. 1.​​ (1)​​ “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД ​​ събира и обработва​​ лични данни, които Вие ни предоставяте по повод извършваните от нас дейности по обучение, с оглед:

 • Предоставяне на конкретна информация във връзка с Ваше запитване

2. ​​ Подготовка на договори и изпълнение на услуга по договора.

3. Изпълнение на нормативните изисквания на Закона за счетоводството и други относими нормативни актове.

4. ​​ За установяване на връзка с лицата по телефон, адрес и/или електронна поща,​​ за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията им по сключените с Дружеството договори;

5.  ​​​​ За водене на счетоводна отчетност;

6.  ​​​​ Индивидуализиране на съответните контрагенти.

7. За издаване на документ за професионална​​ квалификация/професионално обучение/валидиране в "Център за професионално  ​​​​ обучение "Развитие"" ООД.

8. Изпълнение на изискванията на Закона за професионалното образование и обучение и свързаните нормативни актове.

9. Изпълнение на нормативното изискване​​ за подаване на информация към Информационната система на Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

 

(2)​​ “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработване;

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 • точност и актуалност на данните;

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • цялостност​​ и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява

“Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД ​​ ?

 

Чл. 2. (1) “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД  ​​​​ събира, обработва и съхранява следните видове лични данни на своите клиенти:

 

1. Относно категория „Физическа идентичност“ на лицата: три имена, ЕГН, място на раждане, медицинско удостоверение, снимки паспортен формат телефони за връзка, електронна поща.

2. Относно категория „Социална идентичност“ на лицата: Образование, Професия/ специалност/ степен на професионална квалификация (СПК) по Списъкът на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), по която е проведено обучението

(2)​​ “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 3. Събраните лични данни за вас се съхраняват за срок от 50 години – срок приравнен с нормативните изисквания заложени в НАРЕДБА​​ ​​ 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и свързаната нормативна база.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението

​​ на личните ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 

Чл. 4.​​ Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД за​​ конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, стига това да не противоречи към дадения момент на действащата нормативна база регламентираща дейността.

 

Право на​​ достъп

Чл. 5. (1)​​ Вие имате право да изискате и получите от “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2)​​ Вие имате право да получите достъп до информацията, отнасяща се до събирането,​​ обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3)​​ “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 6.​​ Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

 

Чл. 7.(1)​​ Вие имате правото да поискате от “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни,​​ включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД;

 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2)​​ “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за​​ статистически цели;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

(3)​​ За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД, както и да​​ удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация

(4)​​ “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 8.​​ Вие имате право да изискате от “Център за професионално обучение “Развитие”“ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД да провери точността на личните данни;

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да​​ бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

 • “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги​​ изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на получаване на информация

 

Чл. 9.​​ Вие можете да поискате от “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 10.​​ Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “Център за професионално обучение​​ “Развитие”“ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 11. (1)​​ Ако “Център за професионално обучение “Развитие”“ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2)​​ “Център за​​ професионално обучение “Развитие”“ ООД не е длъжно да Ви уведомява, ако:

 • е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 • е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

 

Чл. 12.​​ Администраторът подава данни към Информационната система на Национална агенция за​​ професионално образование и обучение (НАПОО) във връзка с нормативните изисквания регламентиращи дейността.

 

Други разпоредби

Чл. 13.​​ В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни

 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”​​ ​​ 2

 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”​​ ​​ 2

 • Телефон:02 915 3 518

 • Email:​​ kzld@government.bg,​​ kzld@cpdp.bg

 • Уеб сайт:​​ www.cpdp.bg​​ 

 

Чл. 14.​​ Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 15.​​ Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.